REKRUTACJA 2017/2018

Informacja nt. rekrutacji dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach

 

Podobnie jak w latach poprzednich Burmistrz Radzymina koordynuje rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy.

Miejsca dla dzieci są przewidziane w przedszkolach samorządowych, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz wyłonionych w drodze konkursu przedszkolach niepublicznych, w których zostały zagwarantowane miejsca dla dzieci - mieszkańców naszej Gminy, z których to miejsc przedszkolaki będą korzystały dokładanie na takich samych zasadach, na jakich korzystają dzieci w przedszkolach samorządowych.

KONTYNUACJA

Dzieci z roczników 2011, 2012, 2013 i 2014 już teraz korzystające z edukacji przedszkolnej w placówce Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

 

REKRUTACJA

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2011) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2011), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej.

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować sytuację swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

 

RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2017 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

 1. po 18 kwietnia 2017 r. wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;

 2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;

 3. warto wybrać dodatkowo jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;

 4. od dnia 2 maja (ok 10.00) do dnia 18 maja 2017 do godziny 12:00, w naszym systemie należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi , wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);

 5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;

 6. najpóźniej do dnia 18 maja 2017 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;

 7. w dniu 2 czerwca 2017 po godzinie 15.00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki zostało zakwalifikowane dziecko;

 8. do dnia 9 czerwca do godziny 16.00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie;

 9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

HARMONOGRAM

Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu
o następujący harmonogram wynikający z Zarządzenia NR 0050.27.2017 Burmistrza Radzymina z 27 marca 2017 r.

 

Etap kontynuacji

opis działania

termin od

termin do

Składanie w przedszkolach deklaracji kontynuacji

20.04.2017 r.

28.04.2017 r.

 

Rekrutacja zasadnicza

opis działania

termin od

termin do

Rejestracja kandydatów poprzez elektroniczny system wspomagania rekrutacji do przedszkoli
lub pobieranie tradycyjnych wniosków z przedszkoli lub szkół


Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków

02.05.2017 r.

od godz. 08.00

18.05.2017 r.
do godz. 16:00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12.00)

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia

02.06.2017 r. do godz. 15:00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

05.06.2017 r.

09.06.2017 r.
do godz. 16:00

Ogłoszenie list przyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych oraz opublikowanie informacji o pozostających wolnych miejscach

16.06.2017 r. do godz. 14:00

 

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w rekrutacji uzupełniającej

07.08.2017 r.

18.08.2017 r.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

 

Kryteria ustawowe - wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

 • Wielodzietność rodziny kandydata.

 • Niepełnosprawność kandydata.

 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria samorządowe - wynikające z uchwały NR 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie.

 • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin

 • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole położonego najbliżej miejsca zamieszkania kandydata (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).

 • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub kandydat, który jest wychowywany przez samotnego pracującego lub studiującego rodzica.

 • Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym wynosi co najmniej 8 godzin dziennie.

 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.

 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.

 

POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą odznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl.

 

Licznik odwiedzin: 100208